Historisches Bild

Herzlich Willkommen!

Raad van Nikolaus  

Laat komen wat daar komen mag,

ik koom to di an Nikolausdag.

Aver ok bloot denn wenn du verspreckst,

dat du to dien Öllern artig büst.

 

Ik glöv ja nich du weerst maal frech,

denn kriegst ok nix, denn hest du Pech.

Nu laat ik sitten mine Ruten

un geev di enen feinen Stuten.

De Stutenkeerl musst manierlich eten

un hüm nich driest ganz gierig freten.

De Nöten un de Zuckerkringel

smeckt so good wi in de Himmel.

 

Un de Keerl ut Schokolaa

de lettst du liggen, weer veel to schaa,

wenn du hüm tomaal deist muffeln,

sonst fangt dien Buuk an to schuffeln.

 

Ok dat Schaap ut Marzipan

ettst du morgen, denn is Singen daan.

Denn gifft dat wedder Brot un Käs,

dien Backen gleut un ok de Näs.

 

Flink geiht dat daal up Wiehnacht,

Kind bliev gesund un geev ok Acht,

datt du düchtig ok wat lehrst

un up dine Öllern immer hörst.

  

Schlaap man good, ik segg Good Nacht,

dröm van mi un freu di sacht.

Ik moot nu wieder mit mien Peerd

so as sück dat woll so gehört.

 

De annern Kinner luurt up mi,

dat ene segg ik noch to di:

„Nächst Jahr bün ik wedder daar,

und wat ik segg dat is ok wahr.“

  

Rudi Rabe

30.11.2007