Historisches Bild

Herzlich Willkommen!

      
                                                 Bild: Soraya Kurschat  ******  Winterrose


To’n Johreswessel

Dat olle Johr is nu vörbi,
liggt in sien lesde Zügen,
un so mennig Drömeree
kunn weer neet genügen.

Bliev bit anner Johr een Optimist,
wiel du denn vull Hoop weer büst.
avers wees ok mal pessimistisch,
denn leevst du teemlik realistisch.

Ok komend Johr hett sien Launen,
wi sölln so mennig mal ok staunen.
wat all’ns in komend Johr passeert,
wenn dat an uns vörover treckt.

Well sük in de Olljohrsnacht
over’d neje Johr Gedanken maakt,
sall neet frogen int Koffjesatz,
wiel de Ratsels sünn vör’d  Katt.

Tokunft wiest sük neet bi’d Kortenleggen,
de Richtung an vun uns Wegen.                           
Ok könen wi neet int Steern‘s
uns Tokunft eenfak kennenlehren.

Och ja, so is ok mennig Orakel
för’d Tokunft worden een Debakel.
Dat kummt mit jede neje Dag
dat Schicksal as dat komen mag!


Wat alltieds ok dat Schicksal schafft,
du dröffst di neet upgeven.
Du bliffst mit diene Willenskraft
ok Baas  över dien Leven.


 


Herbert van Anken


29.12.2012