Historisches Bild

Herzlich Willkommen!
 


Vörjahrsdag


Över mi


spunnen Krokusblau


un


grön up bruunen Felden


mit Sünnennadeln


henstickt


eerste Spieren.


Gras utrafelt sünd Slootskanten.


An de Waterkant


glennen Barkenboomen as Sied


un an d‘ Hemel


grasen witte Wulkenschapen.


Ursula Gressmann
27.02.2012