Historisches Bild

In Unmood un Wut kaamt Schimpwöer rut

In Unmood un Wut kaamt Schimpwöer rut


Of Lü grannig sünd, biester oder laahm in d` Lopen,
annern bedreegt oder willt se för dumm verkopen,
of se dösig sünd, schidderk oder ganz verdrömt,
dorför givt Schimp- oder Unmoodswöer, wu man se nömt. 


Ok in plattdütsch givt de in all Speziaalitäten,


de d` utsnackt, högt sick, wenn dat Woord hätt seten.


Schull dat Seelenstriekeln wen, wenn sowat rutflüggt to d` Snuut,


de Minschen sünd noch kreativ bi d` Schelln in Unmood un Wut.
 


Faaken vörkaamend Naamen word inbunnen in een Schimpwoord


un mit een „oll“ dorvör hört dat noch mehr to de biester Soort.


Ok „Kopp“ un „Mors“ kaamt faaken mit in d` Gefecht,


dor word doch woll veel Bedüdung up leggt.

  

So kennt oder hört `n:
Jan- Bangbüx, Jan-van-d`- Moor, Hinnerk Stint, iesern Jan-Hinnerk,
Jan Gört


oll Dööskopp, oll Dussel, oll Lögenmuul, oll Fluttermors, oll Fuulpuup, oll Zeeg, oll Tödeltant, oll Töffel, oll Traansuus, oll Schleef, oll Freetsack


 


Dämelhack, Kääskopp, Drömelmors, Schlaapmütz, Törfkopp, Dussel, Piepenkopp, Kröpel,


Luuspudel, Mallaap, Schojert, Schnösel, Schietkopp, Pulterjan, Düvel, Döösbaddel, Wied-


mors, Füerfreter, Halsafschnieder, Tiepelmors, Schuppjack, Kieskopp, Schandaalmaaker,


Groodsnuut, Brilloog, Traanütz, Schwienjack, Queeskopp, Suersnuut,  Schnötermors,


Rödelmors, Sabbelkopp, Tödelmors, Morskruper, Peerkopp, Halvmallen, Schietkeerl,


Muffelpott, Schmeerbuuk, Packvolk, Schwiengood,  Schwienhund, Vergedelmors, Schmacht-


lappen un noch veel mehr, aaber se sünd nu jüst nich in mien Kopp.


 


Aaber för `n goodmodigen netten Minsch hätt man mit „oll good Blood“ ok een nett Woord


funnen.


Christa Arntz      


20.02.2008