Historisches Bild

Ja, ik wull doch…..

Ja, ik wull doch …..!De Klönkast pingelt. Johannes geiht hen.
„Jaa??? Bitte????“
An’t anner Ennen van’t Leitung: „Well is daar?“
„Ja, well is daar denn?“
„Wilken, bün ik all wedder annerswaar? Ik hebb woll een Dreihwurm in’t Telefon-Nummer.“
„Dat hebbt Se mi vör’n paar Daag ok all vertellt. Denn versökt Se dat noch man eben neei, ohn Dreihwurm!“
Pingelt all wedder! „Jaa??? Sünd Se dat wedder, mit een Dreihwurm in’t Telefon-Nummer?“
„Jaaa, bün ik denn all wedder …..?“
„Jaaa, dat sünd Se all wedder! Wenn Se noch eenmaal anroopt, denn kummt min Fro an’t Apparat!“
„Oh, wull mi spieten!  Nix för ungood!“
„So kann man dat ok seggen“, seggt Johannes an Marleen.
„Wenn Du een Fründ hest, denn segg dat man!“
„Wenn Du een Fründ hest! Segg eenmaal, stimmt wat nich in Din Kopp?“


„Stimmt doch! Bi mi stimmt dat all, well is denn „Wilken?“
„Weet ik doch nich! Wat hett he? Een Dreihwurm in sin Telefon-Nummer? Giff mi eben dat Heft mit de Telefon-Nummern. Een Dreihwurm, dat will ik mal eben eerst kontrolleeren.“
Een Dreihwurm in’t Vörwahl-Nummer? Veer, veer: daar kunn kin Dreihwurm inwesen, de anner beiden, ja de kunn he dörnanner kriegen. Wat kann he noch verwesseln? Dat wurr ehr to stuur, se wullt ofluren! Twee of dree Daag later, snabends so üm teihn Ühr: Dat Telefon pingelt.
„Ohh, is wat passeert, well röppt so laat noch an?“
Johannes rönnt an’t Apparat.
„Nee nich!“ hört Marleen hüm seggen.„Ja, well willt Se denn anropen?“
Herr Wilken wull mit sin Tant snacken, un de Tant, de hett de Roop-Nummer van Johannes un Marleen –  aber annersum. Nu kregen se dr een Richtung in. Herr Wilken mag de beiden allen Anschien na woll düchtig lieden, he versütt sük immer wedder.
„Ik bün’t all wedder, een mojen Avend un Entschuldigung.“
„Ogenblick eben Herr Wilken, schrievt Se de Nummer van ehr Tant doch eben up een Stück Papeer of speichert Se de neei in Ehr Kauelkast. Denn könt Se mit ehr Tant snacken, aber nich mit’n Umweg över uns. Ward doch to dür.“
Johannes mutt lachen: „Tschüß denn ok, Herr Wilken, solang, bit Se wedder een Dreihwurm in Ehr Telefon-Nummer kriegt. Denn snackt wi’n paar Wör mitnanner! Över’n Dreihwurm, över Ehr Tant un so!!!“


Karin Steiner 


17.03.2008