Historisches Bild

Nächst Mal pass ik wiss beter up

Nächst Mal pass ik wiss beter up

Van mörgens harr ik woll Appetit up een lecker week kookt Tick-Ei. Ik sök
de Piekser för de Eier, maak een Lock in de Eier. Nu kookt dat Water un ik
legg de Eier in`t Kookpott – fiev Minüten.

Wi sitt`t na an`t Disk un ik geet as immer Koffje in uns Tassen. In min rechter
Hand holl ik de Koffjekann un in min linker Hand holl ik min Mann sien Koffje-
köppke. Nu wull ik mit min linker Hand över min un sin Broodbredd sin Koff-
jetass wedder an sin Platz setten – an`t Ennen van`t Disk. Is ja umstännelk,
aber waarüm eenfach, wenn dat ok so geiht.

Een Tick-Ei kook ik wat seltener un denk nu in dissen Ogenblick nich an min
hoog Eierbeker mit dat week kookt Ei. Min linker Hand sull bloß wedder to-
rügg an sin richtig Stee un daarbi stöt ik an dissen verflixten Eierbeker mit dat
Tick-Ei. De Eierbeker kippt üm, dat Ei rullt över uns Disk, wi kiekt uns an, un denn
dat Ei ungebremst – bums – weg weer dat – röver över de smaal Sied van uns Disk.

Mit Swung suust dat nu midden in de Rippen van uns Heizung. Klack, daar seet
dat nu, min kört un week Tick-Ei. To`n Verzehr nich mehr gadelk. Nu weer van-
mörgens min Dröm an`n lecker Frohstücks-Tick-Ei utdrömt.

„Wu kann dat passeeren?“ Tja, wu kann dat so passeeren? „Paß doch beter up,
wat du deihtst!“ Ja, dat will ik denn woll, nächst Mal. „Kiek di de Swieneree man
eben an!“ Ja, nu nützt dat nix mehr. Schell du man. Nu is dat doch bloß dat Problem,
ik hebb kin Tick-Ei un mutt de Swieneree ok sülvst sauber maaken.

Nächst Mal pass ik denn wiss beter up!

Karin Steiner

19.10.2007