Historisches Bild

Oostfreesen-Statistik

Oostfreesen Statistik

„Man, Hein, wat steihst du denn hier rüm, midden in d´
Hauptstraat? Fidi wunnert sük, sonst hett sien Fründ meest keen Tied, an een
Stee so lang rümtostahn. „Und wat hest Du daar in dien Hand?“ He wiest up das
swarte Ding, so groot as fröher de Tafels ut Lei in hör Schooltied. „Dat is
mien neei Tablet, en Computer de ik allerwegens anmaken kann.
Wees even still,
ick mutt up wat luren.“

Dor kummt en Paar de Straat langs. Hein kiekt de
beiden an, de beiden kiekt na d´ anner Sied. Hein schrifft wat in sien Tablet.
„Wat tippst Du daar denn in?“ fragt Fidi. „Ick maak en Statistik, wovööl van de
Lüü, de an mi vörbikomen, van hier sünd, genauer: well is in Oostfreesland
upwussen?“. „Un wu wullt Du dat an marken?“ „Nett even, dit Paar. Ik hebb sei
ankeken und se hebbt tomaal wegsehn. Dat sünd keen Lüü, de van hier sünd“.
„Kiek even, daar kummt de Nächste!“ En Mann, so rund üm 50 Johr, kummt hör
tomööt, kickt de beiden an und seggt: „Moin“. Hein maakt en Teken up sien
Tablet: „Süchst du, dat weer een, de hier upwussen is.“ En Familie, Vader,
Moder, twee Kinner, gahn an hör vörbi. All snacken mitnanner. Kieneen markt,
dat daar twee up hör Weg stohn. Ut de ganze Snackeree kann d´ luud dat Word
„woll“ ruthören. Hein tippt as wild in sien Computer. „Veer Lüü ut NRW“.

„Und waarüm maakst du di so´n Arbeid?“  „Ick maak, dat hebb ik di al vertellt, en
Statistik, wu vööl van de Lüü hier up d´ Straat van hier sünd und wu vööl
nich.“  „Und dat kannst Du hör ansehn?“
„Fidi, wat hest du van dien Öllern lehrt kregen, wenn di up d´ Straat een
tomööt kummt?“ „Dann segg ik `Moin´ und nickkopp hör to. Höört sük so.“  „Süchst d´, un up disse Wies kann ik sehn,
well van hier is un well nich. Ostfreesen seggen `Moin´ und kieken di an“.

En Jung kummt hör tomööt. En Halvstarke, as man so
seggt.
Handy
hett he in d´ Hand und tippt as mall wat rin.
Ohn de beiden antokieken geiht he fell vörbi. „Und dat“, so Fidi, „dat
weer en Ostfrees. Dat is de Söhn van uns Nabers, in Oostfreesland born und
upwussen. De passt woll nich in dien Statistik.“ 

Ick gev ja to“, so Hein, „bi de jung Lüü haut dat nich
mehr so hen. De sünd nich groot worden as wi, mit Respekt vör anner Lüü. Man
de, de oller sünd, de sünd in´t övergroote Maat so, as ick dat segg.“

En Grupp Touris geiht vörbi. Hein is an´t gröten:
„Moin!“ De Lüü verömeln sük. „Wat för een lüstig Volk“, so lett sük een Froo
hören „snamiddags seggt de hier “Mörgen”. Heel nümig Lüü, de
Oostfreesen.“

Hein maakt een Bült Krüzen in sien Tablet.

Lammert Janssen kummt över d´ Straat, sücht hör:
„Moin“. Hein kickt weg. De nare Fent mag he nich gröten. Eerst annerlest is he
mit hüm an´t Strieden west. Waarüm dat gung, weet he al nich mehr. Man de is
vör Hein avhakt. 

„Makst du nu ok för di een Krüüz up de Siet van de
Frömden? Du hest sien `Moin´ nich registreert, hest fell wegkeken. Nu musst du
di sülvst up de Sied van de Lüü indragen, de nich van hier sünd“.

„Dat is doch heel
wat anners.
Disse Fent mag ik nich
gröten, de kann mi de Rügg andaalbösseln. Man bi de annern is dat so, as ick
dat rutkregen hebb: De van hier seegt di an und seggt `Moin´, de nich hier
upwussen sünd, de kiekt weg of dör di dör“.

„Un wu sücht dien Statistik nu ut?“  „Kann ick noch nich seggen, daar mutt ik noch
een paar Daag mehr up d´ Straat. Man, dat seeg ik nun al: Daar sünd vööl, de
sük nich so benehmen, as wi dat lehrt hebbt. En paar sünd daarbi, de hebbt hör
Wohnen hier bi uns, welke al völe Jahren, un de hebbt ümmer noch nich markt,
dat man sük hier, wenn man sük up d´ Straat tomööt kummt, ankiekt und fründelk
`Moin´ seggt.“

Twee Touries, mit Migrationsachtergrund, as man so
seggt, komen nahder, kieken Hein und Fidi an, gröten fründelk: „Grüss Gott“.
Sünd ut Bayern, dat kann man hören. Hein, ganz verdattert: „Moin“.

Stimmt sien Regel nich? Gifft dat ok in anner Delen
van uns Land fründelk Lüü, de weeten, wat sück höört?“ He versteiht de Welt
nich mehr. Man: Good is dat, wenn Minsken nich blot stumm annaner vörbigahn,
wenn se registreren, dat daar ok anner Minsken sünd, wenn se anner Minsken, ok
wenn se frömd sünd, fründelk nahder komen. Good för uns all.

„Ick mutt woll mien Regel overdenken“ so denkt he sük
und klappt sien Tablet för disse Dag to.

Anneus Buisman
16.02.2022