Historisches Bild

Herzlich Willkommen!

Arntfest

Wagen up Wagen swanken herin,
Schüren un Böhns ward to minn.
Dankt uns Heer un priest sin

Macht
glückelt is wedder de Arnt inbracht.

Hoog up de Dann flattert de Kranz,
Geigen un Brummbass nögen to’n Danz.
Licht ward dat Leven liekers Meite un Plaag,
krönt de Arbeid! Een festelk Dag.

Kiekt doch de Kinner lüstig Schaar,
bleuhend Wangen, goldlockig Haar!
Hört Ji ehr jubeln? Oh levelk Loos,
fallt ehr riep de Gewassen in’t Schoot.

Wi aber plögen – de Ploog in’ne Hand,
mörgen ganz flietig wedder dat Land.
Immer aber reckt sük na de Ewige Raad,
Saad sük an Arnt un Arnt an Saad.

Karin Steiner
20.09.2016